bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dotacja na projekt ROZWÓJ GEOCACHINGU JAKO SPOSÓB NA POSZERZENIE OFERTY TURYSTYKI AKTYWNEJ W REGIONIE.

 Stowarzyszemnie Kulturalne KOSTROMA otrzymało dotację z Zarządu Województwa Podlaskiego w ramach konkursu ofert: " TWORZENIE I PROMOCJA MARKOWYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH LOKALNYCH I REGIONALNYCH W OPARCIU O WYKORZYSTANIE ATRAKCJI KRAJOBRAZOWO-PRZYRODNICZYCH. REALIZACJA ZADANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA W SFERZE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA" na projekt: ROZWÓJ GEOCACHINGU JAKO SPOSÓB NA POSZERZENIE OFERTY TURYSTYKI AKTYWNEJ W REGIONIE. 

Wysokość otrzymanej dotacji to 3000 zł (trzy tysiące złotych)

logo województwo podlaskie

Rozliczenie zadania:

Zakładane cele w ramach realizacji zadania publicznego:

• Rozwój i promocja turystyki aktywnej w regionie – turystyka w regionie rozwija się cały czas. Założenie dodatkowych keszy i opisanie ich w serwisie międzynarodowym sprzyja dodatkowemu rozwinięciu się turystyki ze szczególnym naciskiem na turystykę aktywną.
• Promocję atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych na terenie realizacji projektu – w serwisie geocaching.com zostały opisane atrakcyjne miejsca pod względem historycznym oraz krajobrazowo przyrodniczym.
• Promocja regionu w kraju i za granicą – promocja regionu nastąpiła poprzez opisanie ciekawych miejsc w międzynarodowym serwisie geocachingowym. Widoczne efekty to między innymi odwiedzalność atrakcyjnych miejsc przez turystów krajowych i międzynarodowych
• Zakładano założenie 25 skrytek (keszy) – założono 30 skrytek
• Zwiększenie atrakcyjności regionu dla dużej i specyficznej grupy turystycznej jaką są geocacherzy - atrakcyjność regionu dla geokeszerów wzrosła, gdyż nasycenie terenu skrytkami znacznie wzrosło.
• Rozwój przedsiębiorstw które działają w sektorze turystyki i gastronomii – w związku z pojawieniem się nowych skrytek (keszy), turyści spędzają na poszukiwaniu ich więcej czasu, co powoduje nie tylko poszukiwania przejezdne, lecz również korzystanie z oferty turystycznej, gastronomicznej i innych

Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Dofinansowanie projektu pozwoliło na zakup niezbędnego wyposażenia w tym GPS oraz aparat fotograficzny, które zostało wykorzystane w realizacji projektu. Wykorzystanie tego sprzętu nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego projektu, gdyż Stowarzyszenie planuje w roku następnym przy wykorzystaniu tego wyposażenia zakładać kolejne kesze na terenie województwa podlaskiego.

Opis osiągniętych rezultatów


Rezultaty projektu zostały osiągnięte. Planowane założenie keszy udało się rozwinąć do 30 szt. Turyści już zapoznają się z regionem woj. Podlaskiego w serwisie www.geocaching.com oraz www.geocaching.pl . Projekt był również promowany w mediach, np. gazeta Pozarządufka, obecnie czekamy na wydanie Biuletynu Suwalskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w którym również promujemy projekt i jego efekty. Niewątpliwym sukcesem projektu jest zainteresowanie mieszkańców aktywną turystyką. Odpowiedzią na płynące do nas zapytania dotyczące geocachingu jest planowane bezpłatne szkolenie które chcemy przeprowadzić właśnie z geocachingu, dla mieszkańców naszego regionu.

Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania

Planowana ilość założonych keszy 25 – założono 30. Dzięki starannemu rozplanowaniu posiadanych środków udało nam się zwiększyć o 20% zakładane efekty liczbowe.

Dodatkowe informacje

Rozwój geocachingu na terenie województwa podlaskiego pobudza turystykę aktywną oraz przyczynia się do promocji regionu wśród turystów. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA, planuje w przyszłym roku prowadzić dalej akcje umieszczania keszy na terenie województwa podlaskiego, dzięki wykorzystaniu sprzętu zakupionego w ramach udzielonego dofinansowania. Stały rozwój ilości skrytek w regionie, niewątpliwie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności regionu wśród specyficznej grupy turystów jaką są geocacherzy. Odpowiednie nasycenie terenu keszami, sprawi iż turyści chcący odnaleźć jak największą ilość skrytek będą zmuszeni do przedłużania swojego pobytu w rejonie, co przyczyni się niewątpliwie do rozwoju całej branży turystycznej.

Założeone kesze:

 1. „Mokre narty”
 2. „W dolinie Rospudy – Filipów”
 3.  „W dolinie Rospudy – Raczki”
 4. „Egipt w Suwałkach”
 5. „Suwalskie chodniki”
 6. „Gwiazdka nad Wigrami”
 7. „Gawrych Ruda”
 8. „Pogotowie”
 9. „Przy torach”
 10. „Pryzmat”
 11. „ROKiS”
 12. „Mostek na czarnej Hańczy”
 13. „Dawna elektrownia”
 14. „Zespół cmentarzy siedmiu wyznań”
 15. „Wyspa skarbów”
 16. „Dom dla wielu …”
 17. "CIS”
 18. „Papiernia”
 19. „FEATON”
 20. „Muszla koncertowa”
 21. „Okuniowiec”
 22. „Grande-Synthe”
 23. „W spróchniałym drzewie”
 24. „The forest educational path”
 25. „Suchary”
 26. „Suchar II”
 27. „Ognisko”
 28. " Koszary na południu”
 29. „Koszary 23 października”
 30. "Stare kino”

Koszty pokryte z  dotacji:

 1. zakup micro keszy 375 zł
 2. Koordynator projektu – umowa zlecenie / o dzieło – koszt całego projektu 132 zł
 3. zakup artykułów w biurowych na potrzeby projektu (tonery, papier, itp.) 180 zł
 4. zakup sprzętu fotograficznego 1143 zł
 5. zakup urządzenia GPS 890 zł

Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

 • Koszty pokryte z dotacji: 3000 zł;  68,15 %
 • Koszty pokryte ze środków finansowych własnych: 702,32 zł; 15,95 %
 • Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków) 700 zł; 15,90 %
  Wartość projektu ogółem: 4042,32 złOpublikował: Karol Świerzbin
Publikacja dnia: 08.03.2015
Podpisał: Karol Świerzbin
Dokument z dnia: 14.04.2014
Dokument oglądany razy: 3 674